Telefon: 601 372 641 Volejte pondělí - pátek: 6:30 - 15:00 hod. Doprava Doprava a platba Kontakt Kontakt

Obchodní podmínky internetového obchodu www.dentimedshop.cz
 

1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost DENTIMED s. r. o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
DENTIMED s. r. o. se sídlem Českých Bratří 383, 547 01 Náchod , IČ: 49815024, info@dentimed.cz, tel. 461 616 039, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5151, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.dentimedshop.cz (dále jen e-shop).
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, jakož i reklamačním řádem a Zásadami ochrany osobních údajů, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
2.4 Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě evidentně chybně uvedené ceny zboží na e-shopu (např. chybně uvedená nulová cena za zboží).
2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
2.9 Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím internetového nákupního centra www.dentimedshop.cz jsou závazné.
2.10 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.11 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.11.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.11.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
2.11.3 nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.
4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání dle kupní smlouvy, na bankovní účet. V případě požadavku na vracení peněžních prostředků prostřednictvím České pošty (složenkou) je účtován poplatek 65,- Kč, který se promítne do snížení vrácené peněžní částky.
4.5 Rozhodne-li se kupující odstoupit od smlouvy, hradí kupující náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu. Zboží tedy není možné poslat na dobírku prodávajícímu.
4.6 Prodávající má právo nepřijmout zboží zpět v případě, že tomu brání hygienická povaha výrobku, např. použitý jednorázový výrobek nebo krátká doba použitelnosti výrobku (cholesterolmetry, glukometry)
4.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.
4.8 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
4.9 V případě odstoupení od smlouvy kupující vrací zboží v původním neporušeném obalu. Za porušený nebo chybějící obal má prodávající nárok si účtovat částku.
4.10 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.11 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
4.12 Pokud je kupujícímu společně se zbožím poskytnutý dárek, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy tento dárek vrátit spolu se zbožím.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Cena zboží
6.1. Ceny u zboží na webových stránkách www.dentimedshop.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.dentimedshop.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna. V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy . V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
6.2 Ceny za zboží jsou na e-shopu zaokrouhlené na celé částky, v systému jsou však převzaty z účetního systému s hodnotami za desetinnou čárkou. Násobky zboží se proto mohou lišit o korunu až několik korun od uváděné ceny za kus.
6.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
6.3.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese DENTIMED s.r.o., Sokolovská 149, 570 01 Litomyšl
6.3.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
6.3.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 183694964/0300, vedený u společnosti DENTIMED s.r.o. (dále jen „účet prodávajícího“);
6.3.4 prostřednictvím platební brány ComGate (rychlá online platba)
6.4 Náklady na použití komunikačního prostředku (tj. telefonu, připojení k internetu) si hradí kupující sám
6.5 Kupující může uplatnit vždy pouze jeden slevový kupón na nákup, pokud není dohodnuto s prodejcem jinak.

7. Přeprava a dodání zboží
7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle zvoleného způsobu přepravy. Pokud bude hodnota objednaného zboží nižší než 2.000,-- Kč, budou účtovány tyto náklady na přepravu dle zvoleného způsobu přepravy:

 
PPL do ruky 132 Kč
PPL ParcelShop 70 Kč
Balíkovna 49 Kč
Česká pošta - Balík do ruky
122 Kč 
Česká pošta - Balík na poštu 110 Kč
Zásilkovna 75 Kč
GLS Balík do ruky 80 Kč
GLS ParcelShop 59 Kč
Osobní odběr na provozovně v Litomyšli 0 Kč
Osobní odběr na provozovně v Náchodě 0 Kč
Oddělené přednostní doručení produktů skladem 55 Kč
Dobírka 36 Kč
* Do prodejny v Náchodě zavážíme zboží obvykle jednou týdně - každé pondělí.
** Minimální hodnota pro úhradu zboží rychlou online platbou je 3 Kč.

Pokud je objednávka v hodnotě vyšší než 2.000,- Kč, získáváte automaticky DOPRAVU ZDARMA (platí pouze pro dopravu po ČR).

Doprava Zásilkovna a Balíkovna je nabízena u objednávek do 2 kusů zboží v košíku.

7.3 Zboží mimo území ČR zasíláme pouze mimořádně, v takovém případě jsou dodací a platební podmínky sjednány individuálně. Zákazník si na e-shopu vybere zboží, cena za objednávku však není konečná. Informaci o cenách za dopravu a platbu zasíláme zákazníkovi emailem. Ceny jsou odlišné podle hmotnosti zboží. Na základě potvrzení od zákazníka, že akceptuje takto navýšenou cenu, zboží ihned zasíláme.
7.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhrady nákladů za uskladnění nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

8. Výměna zboží
8.1 Pokud zaslané zboží zákazníkovi z nějakého důvodu nevyhovuje (např. nesedí velikost), může ho zaslat zpět na adresu: DENTIMED s. r. o., Sokolovská 149, 570 01 Litomyšl. Nově zvolený výrobek zasíláme za snížené dopravné, tj. za 59 Kč. Další výměny téhož zboží jsou za cenu dopravného v plné výši. Výměnu zboží je možné uskutečnit do 14 dnů od převzetí zásilky.
8.2 Podmínkou výměny je, že zboží musí být v původním obalu a nepoužité.
8.3 Spolu se zásilkou prosíme o zaslání vyplněného formuláře s požadavky na konkrétní výměnu. Výrazně se tak zkrátí doba vyřízení výměny.

9. Práva z vadného plnění, záruka za jakost a reklamace
9.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112
9.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
9.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
9.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
9.5 Při reklamaci zboží je nutné posoudit povahu výrobku (např. u zboží krátkodobé spotřeby).
9.6 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
9.7  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese DENTIMED s.r.o., Sokolovská 149, 570 01 Litomyšl (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese info@dentimedshop.cz. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká kupujícímu nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Za tyto náklady jsou považovány ty nejmenší nutné. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady (vada byla vyčtena) a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl prodávajícímu doručen email nebo dopis nebo kdy mu bylo osobně nebo telefonicky oznámeno, že zákazník reklamuje vadné zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího), případně také telefonicky. Reklamační protokol je ke stažení na těchto webových stránkách (viz. níže).

10. Ochrana osobních údajů
10.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
10.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
10.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
10.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.
10.5 Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího budou použity pouze pro účely naplnění smlouvy a nebudou poskytovány dalším stranám.

11. Podmínky pro velkoobchodní odběratele
11.1 Obchodní podmínky pro velkoobchodní odběratele se řídí zavedenými interními pravidly společnosti DENTIMED s. r. o.
11.2 Velkoobchodní podmínky jsou pro odběratele platné až po jeho zařazení do velkoobchodní cenové hladiny. Žádost o zařazení do velkoobchodní cenové hladiny musí být nejprve posouzena a schválena. Žadatel vždy obdrží písemné vyjádření (emailem) k žádosti o zařazení do velkoobchodní cenové hladiny. Dokud není z takového vyjádření jednoznačně patrné, že došlo k zařazení žadatele do velkoobchodní cenové hladiny, jsou jeho objednávky vyřizovány dle Obchodních podmínek pro maloobchodní odběratele.

12. Závěrečná ujednání
12.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
12.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
12.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
12.4 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
12.5 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Dříve, než by mělo dojít k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Platnost a účinnost od 6. září 2023
Sdílení článku:
Soubor ve formátu application/msword

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 29KB | Počet stažení: 660x

Soubor ve formátu application/msword

Reklamační protokol / výměna zboží

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 54KB | Počet stažení: 907xKontakty

DENTIMED s.r.o.

Sokolovská 149
570 01 Litomyšl

Před komunikací s obchodem si prosím připravte číslo objednávky

Telefon: +420 461 616 039

Mobil: 601 372 641 (na SMS nereagujeme!)

Otevírací doba:
po-pá od 06:30 - 15:00

Certifikáty

Recenze ověřených zákazníků | Dentimedshop.cz Chráníme vaše data SSL certifikátem | Dentimedshop.cz

Platby

Visa Mastercard Comgate
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.